Corona COVID-19

From HaFrWiki
Jump to: navigation, search
Covid-Menu-EN.png

Introduction - Inleiding

Corona COVID-19 Introduction Corona COVID-19 Inleiding

The Corona COVID-19 Website is Desktop Application for showing the latest Data & Graphs for the COVID-19 decease.
The Data Source is a GIT-Repository made by Johns Hopkins CSSE [1].


The website is available and fully operational:

 • User can select his own 6 countries from a total of 86 countries.
 • The Analysis over the last 12 weeks of the data has its own unlimited on-the-fly selection with choice out of 86 countries or combinations.
 • Documentation has been made entirely.
 • Available language are English and Dutch.
  The language is automatic selected base on your IP-Address.
 • Website is made for use on Desktops and large iPads, not on smartphones.
  The tables in particular are too large, all other features/functions work as designed.


See: Website, Corona Covid-19 Comparison between 6 European Countries.

De Corona COVID-19 Website is Desktop Applicatie, die de laatste gegevens en grafieken over de COVID-19 uitbraak toont.
De Data-Bron is afkomstig van een GIT-Repository vervaardigd door Johns Hopkins CSSE [1].


De website is beschikbaar en volledig operationeel.

 • Gebruiker kan zelf 6 landen selecteren uit 86 beschikbare landen.
 • In de Analyse van de gegevens over de laatste 12 weken kan door de gebruiker on-the-fly een niet gelimiteerde keuze worden gemaakt uit 86 landen en combinaties.
 • Documentatie is geheel op orde.
 • Beschikbare talen zijn Engels en Nederlands.
  De taal wordt automatisch bepaald obv het IP-Adres.
 • Website is bedoeld voor gebruik op Desktop en grote iPads, niet voor smartphones.
  Met name de tabellen zijn te groot, alle andere functies werken zoals ontworpen.


Zie: Website, Corona Covid-19 Vergelijking tussen 6 Europese Landen.

Purpose - Doel

Website/App Purpose Doel van de website/Applicatie

The main purpose is comparison of the course of the disease in different countries. The comparison is based on individual country reports of new cases, deaths, recoveries. At this moment there are 2 ways to compare:

 • Data comparison in figures,
 • Visual comparison using graphs.

If someone has suggestions for more or better comparison please contact the webmaster (See the mail-icon in the footer left below).

Het hoofddoel is de vergelijking van het verloop van de ziekte in verschillende landen. De vergelijking is gebaseerd op de individuele rapportage door de landen van nieuwe gevallen, overlijdens, herstellingen. Op dit moment bestaat de vergelijking uit:

 • Vergelijking van de cijfers
 • Vergelijking met behulp van grafieken.

Als iemand suggesties heeft voor andere vergelijkingen, stuur dan een email naar de Webmaster. Gebruik hiervoor het mail-icon in de voettekst links onder.

Menu

Menu Menu

The menu has 6 main topics

 • Home
 • Tables
  • Tables WHO
  • WHO-Mortality/Inhabitants
  • Week/quarter Cases
  • Week/quarter Deaths
  • Tables CBS
 • Graphs
  • WHO Graphs
  • Deaths/100.000
  • CBS-RIVM Graph (Netherlands)
 • Analysis
  • Analysis Tables
  • Analysis Graphs
 • Prefs
 • Help
  • Corona Wiki
  • FAQ
  • Reload Website
  • About

Het menu heeft 5 hoofdonderwerpen

 • Home
 • Tabellen
  • WHO-Tabellen
  • Tabel Sterfte/Inwoners
  • Week/kwartaal Gevallen
  • Week/kwartaal Overleden
  • Tabel CBS (Nederland)
 • Grafieken
  • WHO Grafieken
  • Sterfte/100.000
  • CBS-WHO Grafiek (Nederland)
 • Analyse
  • Analyse Tabellen
  • Analyse Grafisch
 • Voorkeuren
 • Help
  • Corona Wiki
  • FAQ
  • Ververs Website
  • Over
WHO: World Health Organization (NL: Wereldgezondheidsorganisatie).
CBS: Centraal Bureau voor Statistiek (Dutch/Nederlands).

Home

Home Home
The Home-tabpage explains the in brief the goal of the application in 3 chapters:
 • Introduction describes the Corona Covid-19 virus.
 • Content Information describes the application content menu structure.
 • Website Information describes the main purpose usage of the website in a desktop-browser.
De Home-tab legt in het kort het doel van de applicatie uit.
 • Inleiding beschrijft het Corona Covid-19 virus.
 • Inhoudelijke Informatie beschrijft de inhoudelijke applicatie menu structuur.
 • Website Informatie beschrijft het gebruik van de website in een desktop browser.

Tables - Tabellen

Tables Tabellen
Tables WHO implements 2 tables which compare data on 6 selected countries (selection to be made in the Prefs tab):
 • List of cases, deaths and recoveries of a country per 100.000 inhabitants on the last date of report.
 • List of total/daily cases, deaths and recoveries of a country per day.
 • Week/quarter contains a list based on the WHO-Data of the last 12 weeks for Cases in absolute numbers cumulative and total of all 62 implemented countries.
 • Week/quarter contains a list based on the WHO-Data of the last 12 weeks for Deaths in absolute numbers cumulative and total of all 62 implemented countries.
 • CBS Tables (Netherlands)
  Difference between the CBS mortality figures with the RIVM figures. RIVM does not measure all COVID-19 mortality (the Netherlands only).
De WHO tabellen implementeren 2 tabellen met vergelijking over 6 geselecteerde landen (selectie wordt gemaakt in de Voorkeuren tab):
 • Lijst van nieuwe gevallen, overledenen en herstelden per 100.000 inwoners op de laatste rapportagedatum.
 • Lijst van totale/dagelijkse nieuwe gevallen, overledenen en herstelden per land per dag.
 • Week/kwartaal bevat een lijst gebaseerd op de WHO-gegevens over de laatste 12 weken voor Nieuwe Gevallen in absolute getallen gecumuleerd en totaal van alle 62 geïmplementeerde landen.
 • Week/kwartaal bevat een lijst gebaseerd op de WHO-gegevens over de laatste 12 weken voor Overledenen in absolute getallen gecumuleerd en totaal van alle 62 geïmplementeerde landen.
 • Tabellen CBS
  Verschil tussen de CBS sterftecijfers met de RIVM cijfers. Het RIVM meet niet alle COVID-19 sterfte (alleen voor Nederland).

Graphs - Grafieken

WHO Graphs - Grafieken

Graphs Grafieken
COVID-Graph-Cases-NL.png
COVID-Graph-Deaths-NL.png
COVID-Graph-Recovered-NL.png
There are 3 different comparison graphs:
 • New Cases: Shows the daily new cases for each of the six selected countries.
 • Deaths: Shows the daily deaths for each of the six selected countries.
 • Recoveries: Shows the daily recoveries for each of the six selected countries.
Er zijn 3 verschillende vergelijkingsgrafieken:
 • Nieuwe Gevallen: Toont de dagelijkse nieuw gemelde besmettingen voor elk geselecteerd land.
 • Overleden: Toont de dagelijkse overlijdens voor elk geselecteerd land.
 • Herstelden: Toont de dagelijkse herstelden voor elk geselecteerd land.
Please note not every country reports each of the 3 items. Houd er rekening mee dat niet ieder land elk onderwerp rapporteert.

Death/Doden / 100.000

Graphs Grafieken
WHO-TotalDeath-100.000.png
The graph shows the total deaths per country per 100.000 inhabitants on the last reported data date. De grafiek toont de totale sterfte per land per 100.000 inwoners op de laatste rapportage gegevens datum.

CBS vs RIVM Graph - Grafieken

Graphs Grafieken
COVID-CBS-RIVM.png
The Dutch Central Bureau of Statistics (CBS) registers all deaths in the Netherlands. So it produces statistical Data on the average amount of death and reports per weekly a list.

The data of the CBS is compared with the reports of the National Institute for Health and Environment, NL: Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, (RIVM). In the beginning of the COVID-19 crisis the list shows a great difference, but the last month the reports shows very little difference. Therefor the list is no longer updated.

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) registrert all overledenen in Nederland en produceert statistische gegevens over de gemiddelde sterfte in weekrapporten.

Deze gegevens worden vergeleken met die van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, (RIVM). In het begin van de COVID-19 crises verschilde deze getallen aanzienlijk, maar de laatste tijd is er nauwelijk verschil. Daarom wordt de lijst niet meer bijgehouden.

Analysis - Analyse

Analysis Analyse
New cases in Euregio
Nieuwe gevallen in Euregio
The Analysis section shows sortable tables/list (Datatables) and graphs for New-Cases/Deaths and over the last 12 weeks.

The Data is on-line on the fly selectable per countries. Shortcuts have been made to make comparison easier, meaning:

afr : Africa (Parts) aus: Australia asia: Asia (Parts)
bene: Benelux euregio: Euregio eur : Europe (Parts)
medi: Mediterranean (Parts) nam: North America (Parts) sam: South America (Parts)
* Parts: Not all countries are included.

The tables above show the DataTables tabs where:

 • The plus icon (+) shows in a reduced form the weeks 1 to 5 not shown.
 • The arrows to the right of the headers indicate the sorting used.
De Analyse tabbladen tonen door de gebruiker te sorteren tabellen/lijsten (Datatables) en grafieken voor Nieuwe Gevallen/Overledenen over de laatste 12 weken.

De gegevens zijn on-line on-the-fly selecteerbaar per land. Er zijn snelkoppelingen gemaakt om het vergelijken gemakkelijker te maken.

afr : Afrika (Deels) aus: Australia asia: Asié (Deels)
bene: Benelux euregio: Euregio eur : Europa (Deels)
medi: Mediterrané (Deels) nam: Noord Amerika (Deels) sam: Zuid Amerika (Deels)
* Deels: Niet alle landen zijn inbegrepen.


Bovenstaande tabellen tonen de DataTables tabs waar:

 • De plus ikoon (+) toont in de verkleinde vorm de niet getoonde weken 1 t/m 5.
 • De pijltjes rechts van de kopteksten geven de gebruikte sortering aan.
 
New Case in Euregio
Overledenen in VK, Zweden, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje
There is a common input field for choosing the countries in New Cases and Deceased. Er is een gezamenlijk invoerveld voor de keuze van de landen in Nieuwe Gevallen en Overledenen.

Prefs - Voorkeuren

Preferences
Preferences Voorkeuren
User preferences can be filled to select your own tables and graphs.
 • Select 6 different countries.
  If you select the same country twice or more an error will be shown.
 • Select a startdate for the beginning of date for tables and graphs.
  The Corona disease has started in China so the beginning is earlier than the European Countries. The USA is the latest.
  The date has to be in 2020 and has to be at least 30 days before today.

The Save/Reload button will be only working when you fulfill on all requirements. On success the website will reload and the new selection is available in the Tables and Graph sections.

Gebruikers voorkeuren kunnen worden gespecificeerd voor het samenstellen van eigen tablellen en grafieken.
 • Selecteer 6 verschillende landen.
  Als een land 2 of meer keer wordt gekozen zal er een foutboodschap worden getoond.
 • Selecteer een begin datum waarop tabellen en grafieken worden aangevangen.
  Het Corona virus is begonnen in China, daarna in Europa en vervolgens naar de USA.
  De begin datum moet liggen in 2020 en dient minimaal 30 dagen voor vandaag te zijn.

De Bewaren knop zal alleen functioneren als aan genoemde voorwaarden is voldaan. Bij succesvol invoeren wordt de website opnieuw gestart met de gewijzigde gegevens in de tab-bladen.

Help

Help Help
The Wiki-Website is this explanation. De Wiki-Website is deze uitleg.
The FAQ contains the most common questions.

The user is free to ask question to the webmaster. The webmaster places a question that is asked more than once, in the FAQ.

De FAQ bevat de meest voorkomende vragen.

Het staat iedere gebruiker vrij om vragen aan de webmaster te stellen. Vragen die meerdere malen gesteld worden, worden opgenomen in de FAQ.

The Reload Website reloads the website. Reloading is necessary to refresh the new data into the website or to load the changed preferences of the user. De Ververs Website herlaadt de website. Herladen is noodzakelijk om de nieuwe gegevens te verversen of om gewijzigde gebruiker voorkeuren te laden.
About shows information on Website, Webmaster and Versioning. Over geeft informatie over Website, Webmaster en Versie.

Abbreviations - Afkortingen

Abbreviations Afkortingen
New cases is the name for new infections in humans. Nieuwe gevallen is de benaming voor nieuwe besmettingen bij mensen.
CBS (Centraal Bureau Statistiek): Statistics Netherlands (CBS) CBS (Centraal Bureau Statistiek): Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.
Coronaviruses are a group of related viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen met positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken hun naam aan de krans (Latijn: corona) rond de virusdeeltjes.
COVID-19 is one of the Coronaviruses and causes the global disaster since 2019. COVID-19 is een van de Coronavirussen en veroorzaakt de huidige pandemie sinds 2019.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, (EN: National Institute for Health and Environment) is a Dutch Government Institute that monitors the Corona Crisis and advices the Dutch Government. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM monitoort de COVID-19 crises en adviseert de nederlandse regering.
WHO (World Health Organization): Global Health Organization is the health-part of the United Nations Organization (UNO). WHO (World Health Organization): Wereld Gezondheid Organisatie is het gezondheidsonderdeel van de Verenigde Naties.

See alo - Zie ook

Sources Bronnen

Reference - Referenties

top

 1. 1.0 1.1 GitHub, CSSEGISandData. Data repository for the 2019 Novel Coronavirus Visual Dashboard operated by the Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE). Also, Supported by ESRI Living Atlas Team and the Johns Hopkins University Applied Physics Lab (JHU APL).